คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ทดสอบความเป็นพิษของสารฆ่าแมลงที่มีผลต่อแมงมุมตาหกเหลี่ยมในสวนมะม่วง
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
ทดสอบความเป็นพิษของสารฆ่าแมลงที่มีผลต่อแมงมุมตาหกเหลี่ยมในสวนมะม่วง
พิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์, วิภาดา วังศิลาบัตร, เทวินทร์ กุลปิยะวัฒน์, มานิตา คงชื่นสิน และวิมลวรรณ โชติวงศ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ทดสอบความเป็นพิษของสารฆ่าแมลง 8 ชนิด คือ carbosulfan, fipronil lambdacyhalothrin, chlorpyrifos, cypermetrin + phosalone, abamectin, imidaclorprid และ carbaryl สารฆ่าไร 1 ชนิด คือ amitraz โดยวิธีพ่นถูกตัวโดยตรงและหยดลงบนตัว ทำการทดสอบในสภาพห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยไรและแมงมุม อุณหภูมิห้องปฏิบัติการ (เฉลี่ย 27 - 28 องศาเซลเซียส) พบว่า สารฆ่าแมลงที่ไม่เป็นอันตรายต่อแมงมุม ได้แก่ carbaryl และ imidaclorprid สารฆ่าแมลงที่เป็นอันตรายน้อยต่อแมงมุมตาหกเหลี่ยม ได้แก่ สาร lambdacyhalothrin, abamectin, amitraz และ cypermetrin + phosalone สารฆ่าแมลงที่เป็นอันตรายปานกลางต่อแมงมุมตาหกเหลี่ยม ได้แก่ carbosulfan และ chlorpyrifos และสารฆ่าแมลงที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อแมงมุมตาหกเหลี่ยม คือ fipronil