คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: สำรวจ รวบรวม และจำแนกราสกุล Macrophomina สาเหตุโรคพืชเศรษฐกิจ
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
สำรวจ รวบรวม และจำแนกราสกุล Macrophomina สาเหตุโรคพืชเศรษฐกิจ
พจนา ตระกูลสุขรัตน์, อมรรัตน์ ภู่ไพบูลย์ และพรพิมล อธิปัญญาคม
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          สำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชเป็นโรคที่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา Macrophomina spp. ในแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจบางพื้นที่ในเขตจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคเหนือในระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2552 ได้ตัวอย่างพืชเป็นโรค 2 ชนิด จำนวน 3 ตัวอย่าง นำมาแยกเชื้อสาเหตุโรคด้วยวิธี Tissue transplanting technique และเลี้ยงบนอาหาร potato dextrose agar (PDA) เพื่อศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเชื้อราภายใต้กล้องจุลทรรศน์ผลการทดลองสามารถจำแนกเชื้อสาเหตุโรคได้เป็นเชื้อรา Macrophomina phaseolina โดยเส้นผ่าศูนย์กลาง sclerotia และ pycnidia บนพืชมีขนาดเฉลี่ยใกล้เคียงกัน conidia ถูกสร้างอยู่ใน pycnidia เท่านั้นไม่สร้างบนอาหารเลี้ยงเชื้อ