คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ปฏิกิริยาของสายพันธุ์ข้าวฟ่างหวานที่ต้านทานต่อโรคลำต้นเน่าดำที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
ปฏิกิริยาของสายพันธุ์ข้าวฟ่างหวานที่ต้านทานต่อโรคลำต้นเน่าดำที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา Macrophomina phaseolina
พจนา ตระกูลสุขรัตน์, พีระวรรณ พัฒนวิภาส, อภิรัชต์ สมฤทธิ์ และกนกทิพย์ เลิศประเสริฐรัตน์
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี สถาบันวิจัยพืชไร่ จ.สุพรรณบุรี

          การประเมินความรุนแรงต่อโรคลำต้นเน่าดำที่มีเชื้อรา Macrophomina phaseolina เป็นสาเหตุของพันธุ์ข้าวฟ่างหวาน 5 พันธุ์/สายพันธุ์ คือ BJ-281, Cowley, Keller, Rio และ Wray ทำการทดลองในแปลงทดสอบพันธุ์ข้าวฟ่างหวานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2552 - มกราคม 2553 (ฤดูปลูกครั้งที่ 1 และ 2) ผลการประเมินโรคไม่พบการเข้าทำลายของเชื้อสาเหตุและแพร่ระบาดของโรคลำต้นเน่าดำ