คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การเฝ้าระวังการเกิดและการแพร่กระจายของรา S.ora rayssiae และ S. mac สาเหตุโรคราน้ำค้าง
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การเฝ้าระวังการเกิดและการแพร่กระจายของรา Sclerophthora rayssiae และ Sclerophthora macrospora สาเหตุโรคราน้ำค้างของข้าวโพด
พีระวรรณ พัฒนวิภาส, บูรณี พั่ววงษ์แพทย์, ทัศนาพร ทัศคร และอมรรัตน์ ภู่ไพบูลย์
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของข้าวโพดและของเชื้อรา Sclerophthora rayssiae และ Sclerophthora macrospora จากเอกสารวิชาการและเวบไซด์ ได้สำรวจพื้นที่และวางแผนการเก็บข้อมูลโรคราน้ำค้างข้าวโพดในพื้นที่ที่มีปลูกข้าวโพดเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ ในปี พ.ศ. 2551 จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จ. เชียงราย จ. ตาก จ. นครราชสีมา และจ.สระบุรี สุ่มเก็บตัวอย่างโรคราน้ำค้างข้าวโพดจำนวน 2 ครั้งเมื่อข้าวโพดที่อายุประมาณ 3-4 สัปดาห์ และเมื่อข้าวโพดที่อายุประมาณ 7 - 8 สัปดาห์ ที่อ.เมือง จังหวัดเชียงรายจำนวน 2 แปลง ที่ อ.แม่ระมาด และอ.แม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 4 แปลง ที่อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 3 แปลง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี จำนวน 1 แปลง ไม่พบเชื้อรา Sclerophthora rayssiae และ Sclerophthora macrospore สาเหตุโรคราน้ำค้างข้าวโพดในแปลงเก็บข้อมูล และ ปีพ.ศ. 2552 ได้สำรวจพื้นที่และวางแผนการเก็บข้อมูลโรคราน้ำค้างข้าวโพดซ้ำในพื้นที่เดิม ไม่พบเชื้อรา Sclerophthora rayssiae และ Sclerophthora macrospore สาเหตุโรคราน้ำค้างข้าวโพดในแปลงเก็บข้อมูล