คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: สำรวจ รวบรวม และจำแนกเชื้อราสกุล Curvularia spp.
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
สำรวจ รวบรวม และจำแนกเชื้อราสกุล Curvularia spp.
พีระวรรณ พัฒนวิภาส, ทัศนาพร ทัศคร และธารทิพย ภาสบุตร
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          สำรวจและเก็บตัวอย่างพืชที่มีลักษณะอาการไหม้และจุดจากแหล่งปลูกในประเทศไทยตรวจลักษณะอาการของโรคในแปลงปลูก นำตัวอย่างพืชที่เป็นโรคมาจำแนกเชื้อในห้องปฏิบัติการ ถ่ายรูปตัวอย่างโรคแล้วจัดทำ permanent slide เพื่อการวินิจฉัยโรค สามารถจำแนกเป็นเชื้อราสกุล Curvularia ทั้งสิ้น 41 ไอโซเลท ดังนี้ โรคพืชที่มีสาเหตุจากเชื้อ Curvularia lunata ได้แก่ โรคใบจุดข้าวโพดมี โรคเมล็ดด่างข้าว โรคใบจุด โรคใบไหม้เยอบีร่า โรคเมล็ดเน่าดำข้าวฟ่าง โรคใบไหม้สบู่ดำ มีสาเหตุจากเชื้อ Curvularia eragrostidis ได้แก่ โรคใบไหม้ปาล์มน้ำมัน โรคดอกสนิมหรือโรคจุดสนิมบนดอกกล้วยไม้สกุลหวาย มีสาเหตุจากเชื้อ Curvularia tuberculata ได้แก่ โรคจุดบนกล้วยไม้สกุลออยซิเดียม มีสาเหตุจากเชื้อ Curvularia prasadii ได้แก่ โรคใบจุดแกลดดิโอลัส มีสาเหตุจากเชื้อ Curvularia pallescens ได้แก่ โรคใบไหม้ลิ้นมังกร มีสาเหตุจากเชื้อ Curvularia sp. ได้แก่ ใบจุดบานชื่น และฝักจุดกระเจี๊ยบแดง