คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ปฏิกิริยาของสายพันธุ์ข้าวฟ่างหวานที่ต้านทานต่อโรคสมัทที่มีสาเหตุจากเชื้อรา
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
ปฏิกิริยาของสายพันธุ์ข้าวฟ่างหวานที่ต้านทานต่อโรคสมัทที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Sphacelotheca cruenta
พีระวรรณ พัฒนวิภาส, ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี และพจนา ตระกูลสุขรัตน์
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          เก็บตัวอย่างโรคสมัทจากอ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นำตัวอย่างพืชที่เป็นโรคมาศึกษาลักษณะอาการและจำแนกเชื้อในห้องปฏิบัติการพบว่า มีสาเหตุจากเชื้อ Sphacelotheca cruenta ทดสอบปฎิกิริยาพันธุ์ โดยปลูกข้าวฟ่างหวาน 6 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ ศวร.สุพรรณบุรี (Cowley), พันธุ์ Keller, พันธุ์ต้นหวาน (UTIS2585), พันธุ์ Rio, พันธุ์ Wray และพันธุ์ BJ281 วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ำ เมื่อข้าวฟ่างหวานออกช่อดอกประเมินการเกิดโรคสมัท ผลการทดลองพบว่า ไม่พบลักษณะอาการโรคสมัทบนช่อดอกข้าวฟ่างหวานทั้ง 6 พันธุ์ เมื่อจัดลำดับความต้านทานพบว่า ข้าวฟ่างหวานทั้ง 6 พันธุ์ ต้านทานสูงมากต่อโรคสมัทในสภาพแปลงทดลอง ตัดต้นข้าวฟ่างหวานทั้ง 6 พันธุ์ เมื่อข้าวฟ่างหวานตอออกช่อดอกประเมินการเกิดโรคสมัท ผลการทดลองพบว่า ไม่พบลักษณะอาการโรคสมัทบนช่อดอกข้าวฟ่างหวานที่ไว้ตอทั้ง 6 พันธุ์ และเมื่อจัดลำดับความต้านทานพบว่า ข้าวฟ่างหวานทั้ง 6 พันธุ์ ต้านทานสูงมากต่อโรคสมัท