คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: สำรวจและศึกษาชนิดหนูศัตรูพืชในระบบนิเวศปาล์มปลูกใหม่
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
สำรวจและศึกษาชนิดหนูศัตรูพืชในระบบนิเวศปาล์มปลูกใหม่
กรแก้ว เสือสะอาด, พวงทอง บุญทรง เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ และยุวลักษณ์ ขอประเสริฐ
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          สำรวจและศึกษาความหลากชนิดสัตว์ศัตรูปาล์มน้ำมันในเขตพื้นที่ปาล์มปลูกใหม่อายุ 1 - 3 ปี ระหว่างเดือนตุลาคม 2551 – กันยายน 2552 ในจังหวัดสระบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีการดักหนูในพื้นที่ปาล์มปลูกใหม่ที่ทำการสำรวจ เก็บรวบรวมตัวอย่างหนูที่ดักได้นำมาจำแนกชนิด เพศ และชื่อวิทยาศาสตร์พร้อมบันทึกรายละเอียดต่างๆ ผลการสำรวจและศึกษาพบว่า ในเขตอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ได้ตัวอย่างหนู 2 ชนิด คือ หนูพุกใหญ่ (Bandicota indica) และหนูท้องขาวบ้าน (Rattus rattus) ในเขตอำเภอทองผาภูมิ อำเภอสังขละบุรี อำเภอศรีสวัสดิ์ และอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ตัวอย่างหนูที่ดักได้ 10 ชนิดได้แก่ หนูพุกใหญ่ หนูพุกเล็ก (Bandicota savilei) หนูท้องขาวบ้าน หนูฟานเหลือง (Maxomys surifer) หนูหวาย (Leopoldamys sabanus) หนูฟันขาวใหญ่ (Berylmys bowersi) หนูฟันขาวเล็ก (Berylmys berdmorei) หนูหริ่งป่าใหญ่ขนเสี้ยน (Mus shortridgei) หนูหริ่งนาหางยาว หนูหริ่งนาหางสั้น นอกจาก นั้นยังพบอ้นเล็ก (Cannomys badius) กัดกินรากปาล์มใต้ดินของต้นปาล์มปลูกใหม่ และกระจ้อนหรือกระแต (Menetes berdmorei) ในเขตอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ได้ตัวอย่างหนู 4 ชนิด ได้แก่ หนูพุกใหญ่ หนูพุกเล็ก หนูหริ่งนาหางสั้น และหนูหริ่งนาหางยาว นอกจากนั้นยังพบอ้นเล็ก (Cannomys badiusi) กัดกินรากปาล์มใต้ดินของต้นปาล์มปลูกใหม่ ในเขตอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ตัวอย่างหนู 5 ชนิด ได้แก่ หนูพุกเล็ก หนูท้องขาวบ้าน หนูหริ่งนาหางสั้น หนูหริ่งนาหางยาว และหนูจี๊ด ในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ตัวอย่างหนู 1 ชนิด ได้แก่ หนูพุกใหญ่ ซึ่งการสำรวจยังไม่เสร็จสิ้นจึงได้ทำการสำรวจความหลากชนิดของสัตว์ศัตรูปาล์มปลูกใหม่เพิ่มเติมต่อไปในปี 2553