คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ประสิทธิภาพของสารควบคุมไส้เดือนฝอยเพื่อป้องกันกำจัดโรครากปมในฝรั่ง
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
ประสิทธิภาพของสารควบคุมไส้เดือนฝอยเพื่อป้องกันกำจัดโรครากปมในฝรั่ง
ฐิติยา สารพัฒน์, มนตรี เอี่ยมวิมังสา, สุพัตรา อินทวิมลศรี และไตรเดช ข่ายทอง
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ทดสอบประสิทธิภาพของสารควบคุมไส้เดือนฝอยเพื่อป้องกันกำจัดโรครากปมในฝรั่งเพื่อทดลองหาสารควบคุมไส้เดือนฝอยที่เหมาะสมในการป้องกันกำจัดโรครากปมในฝรั่ง โดยทดลองทั้งผลในกระถางและในแปลงเกษตรกร ซึ่งการทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมี 6 ชนิด คือ abamectin, diazinon, carbofuran, carbosulfan, chlorpyrifos และ fipronill ในการป้องกันกำจัดไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.) ในกระถางฝรั่งพบว่า สารเคมีทุกชนิดมีประสิทธิภาพสามารถใช้ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมได้ ยกเว้น diazinon ที่ไม่มีความแตกต่างกับชุดควบคุม และผลการทดสอบประสิทธิภาพ ในแปลงฝรั่งพบว่า ประสิทธิภาพของสารเคมีทุกชนิดไม่มีความแตกต่างจากแปลงควบคุม (ไม่ใช้สารเคมี) ผลการทดลองอยู่ในระหว่างดำเนินการทดลองเพื่อการยืนยันผลซึ่งจะได้รายงานต่อไป