คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: อนุกรมวิธานของแมลงวันผลไม้สกุล Bactrocera
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
อนุกรมวิธานของแมลงวันผลไม้สกุล Bactrocera
ยุวรินทร์ บุญทบ, ศิริณี พูนไชยศรี ชลิดา อุณหวุฒิลักขณา บำรุงศรี สุนัดดา เชาวลิต และสิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาอนุกรมวิธานของแมลงวันผลไม้สกุล Bactrocera ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552 เพื่อทราบชนิดของแมลงวันผลไม้สกุล Bactrocera ที่มีอยู่ในประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมตัวอย่างแมลงวันผลไม้จากกับดักแบบ Steiner ในแหล่งปลูกพืชต่างๆ ในเขตภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ นำตัวอย่างที่รวบรวมได้ไปจัดรูปร่างตัวอย่างแมลงและตรวจจำแนกชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน ณ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช จากการตรวจจำแนกชนิดพบแมลงวันผลไม้ชนิดต่างๆ จำนวน 13 ชนิด ดังนี้ Bactrocera hochii (Zia), B. tau (Walker), B. caudata Fabricius, B. cucurbitae (Coquillent), B. synephes (Hendel), B. umbrosa (Fabricius), B. zonata (Saunders), B. latifrons (Hendel), B. tuberculata (Bezzi), B. carambolae Drew & Hancock, B. papayae Drew & Hancock, B. isolata Hardy และ B. limberfera Hardy การศึกษานี้ยังไม่สิ้นสุดจะต้องดำเนินการศึกษาพืชอาหาร และแหล่งแพร่กระจายของแมลงวันผลไม้ต่อในปี 2553