คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: สำรวจรวบรวมและจำแนกเชื้อราแป้งสาเหตุโรคพืช
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
สำรวจรวบรวมและจำแนกเชื้อราแป้งสาเหตุโรคพืช
ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี, อภิรัชต์ สมฤทธิ์ และธารทิพย ภาสบุตร
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          จากการเก็บตัวอย่างราแป้งของพืชชนิดต่างๆ ระหว่างตุลาคม 2550 - กันยายน 2552 จำนวน 29 ไอโซเลท ได้แก่ ตำลึงจากกรุงเทพฯ 4 ไอโซเลท สตรอเบอรี่ 2 ไอโซเลทจากจังหวัดเชียงใหม่ ถั่วฝักยาว กระถินณรงค์ ตำลึง ผักชีลาว จากจังหวัดเชียงราย แค ตำลึง จากจังหวัดเชียงใหม่ โทงเทงจากจังหวัดลำปาง ถั่วเขียว พริก จากจังหวัดเพชรบูรณ์ ราแป้งถั่วลันเตาจากจังหวัดเลย เงาะจำนวน 2 ไอโซเลท เทียนจากจังหวัดจันทบุรี เงาะ 2 ไอโซเลทจากจังหวัดตราด มะม่วงจากจังหวัดพิษณุโลก เมลอนจากจังหวัดสระแก้ว เงาะที่เป็นโรคราแป้งบริเวณช่อดอกและใบจากจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 ไอโซเลท มะขามจากจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 2 ไอโซเลท องุ่นจากจังหวัดนครราชสีมา พบว่าราแป้งสตรอเบอรี่ สามารถจำแนกได้เป็น Oidium subgenus Fibroidium sp. ราแป้งตำลึง สามารถจำแนกได้เป็น Oidium subgenus Reticuloidium sp. ราแป้งพริก จำแนกได้เป็น Oidiopsis sicula