คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: คัดเลือกและพัฒนาไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ท้องถิ่น Steinernema siamkayai
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
คัดเลือกและพัฒนาไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ท้องถิ่น Steinernema siamkayai
วิไลวรรณ เวชยันต์, สาทิพย์ มาลี และอิศเรส เทียนทัด
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การทดสอบการก่อให้เกิดโรคของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema siamkayai, Steinernema riobrave และ Steinernema carpocapsae ต่อหนอนใยผัก (Plutella xylostella) ในห้องปฏิบัติการพบว่า การตายของหนอนใยผักอยู่ในช่วง 23-98.3 เปอร์เซ็นต์ โดย S. riobrave ก่อให้เกิดโรคกับหนอนใยผักสูงสุด และ S. siamkayai ก่อให้เกิดโรคน้อยที่สุดในทุกความเข้มข้นของไส้เดือนฝอย ค่าความเข้มข้นของไส้เดือนฝอย S. siamkayai, S. riobrave และ S. carpocapsae ในการทำให้หนอนใยผักตาย 50 เปอร์เซ็นต์ หลังจากทดสอบ 48 ชั่วโมง คือ 75.19, 1.73 และ 3.49 ตัวต่อหนอนใยผัก 1 ตัว ตามลำดับ