คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอยู่รอดและประสิทธิภาพการเข้าทำลายแมลงของไส้เดือนฝอย S.riobrav
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอยู่รอดและประสิทธิภาพการเข้าทำลายแมลงของไส้เดือนฝอย Steinernema riobrave
วิไลวรรณ เวชยันต์ และสาทิพย์ มาลี
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ผลของอุณหภูมิในดินต่อประสิทธิภาพและการอยู่รอดของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงพบว่า 5 วันหลังการทดลอง อัตราการอยู่รอดของไส้เดือนฝอยที่ทนอุณหภูมิสูงทั้ง 2 ชนิด ภายใต้อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส มีค่าไม่แตกต่างกัน แนวโน้มไส้เดือนฝอยมีชีวิตรอดในดินทรายได้ดีกว่าดินเหนียว และดินร่วนปนทราย และหลังการทดลอง 10 วัน ไส้เดือนฝอยในดินทั้ง 3 ชนิด มีชีวิตรอดลดลงและมีชีวิตรอดในดินเหนียวได้ต่ำกว่าดินร่วนปนทรายและดินทราย ตามลำดับ