คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนเจาะผลส้มโอ Citripestis sagittiferella
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนเจาะผลส้มโอ Citripestis sagittiferella Moore
ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา, บุษบง มนัสมั่นคง, สุเทพ สหายา และเกรียงไกร จำเริญมา
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนเจาะผลส้มโอ Citripestis sagittiferella Moore ดำเนินการในสวนส้มโอของเกษตรกร กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ปี 2551 - 2552 วางแผนการทดลองแบบ RCB จำนวน 4 ซ้ำๆ ละ 1 ต้น 7 กรรมวิธี คือ lamdacyhalothrin (Karate Zeon 2.5CS 2.5 %CS) อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร cypermethrin/phosalone (Parzon 6.25/22.5 %EC) อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร profenofos (Supercron 500 50 %EC) อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร fipronil (Ascend 5 %SC) อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร acephate (ACFA 75 %SP) อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร (emamectin benzoate (Proclaim 019EC 1.92 %EC) อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่พ่นสารพบว่า สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันกำจัดหนอนเจาะผลส้มโอ คือ cypermethrin/phosalone (Parzon 6.25/22.5 %EC) อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และ acephate (ACFA 75 %SP) อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร โดยมีต้นทุนการพ่นสารฆ่าแมลง 8.40 และ 12.00 บาทต่อต้นต่อครั้ง ประสิทธิภาพปานกลาง คือ emamectin benzoate (Proclime 019EC 1.92 %EC) profenofos (Supercron 500 50 %EC) lamda-cyhalothrin (Karate Zeon 2.5 CS 2.5 %CS) และ fipronil (Ascend 5%SC) อัตรา 10, 40, 20 และ 30 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร ตามลำดับ มีต้นทุนการพ่นสารฆ่าแมลง 22.00, 8.80, 4.00 และ 16.50 บาทต่อต้นต่อครั้ง และกรรมวิธีที่พ่นสารไม่พบอาการเป็นพิษต่อส้มโอ