คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การใช้ฟางข้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเห็ดนางรม
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การใช้ฟางข้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเห็ดนางรม
สุวลักษณ์ ชัยชูโชติ และปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          นำฟางข้าวมาใช้เป็นวัสดุเพื่อเพาะเห็ดนางรมฮังการีซึ่งเป็นหนึ่งในเห็ดสกุลนางรม โดยมีการใช้น้ำปูนเพื่อช่วยปรับสภาพวัสดุเพาะเปรียบเทียบกับการแช่น้ำพบว่า การแช่ฟางข้าวในน้ำปูน 3, 6 หรือ 12 ชั่วโมง แล้วนำไปเตรียมเป็นวัสดุเพาะเห็ดสูตรที่ไม่มีรำเป็นอาหารเสริม และสูตรที่เติมรำเป็นอาหารเสริมโดยนึ่งฆ่าเชื้อแบบไม่มีความดัน สามารถใช้เพาะเห็ดนางรมฮังการีได้ โดยการปฏิบัติงานสามารถทำได้ ซึ่งงานที่จะดำเนินการต่อไปจะนำน้ำหมักชีวภาพทดสอบเพื่อช่วยปรับสภาพวัสดุเพาะเปรียบเทียบกับการใช้น้ำปูนและการใช้น้ำ