คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงและสารสกัดจากธรรมชาติป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในผักชี
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงและสารสกัดจากธรรมชาติป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในผักชีและผักชีฝรั่ง
สุเทพ สหายา และอัจฉรา หวังอาษา
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในผักชีฝรั่ง ดำเนินการที่แปลงเกษตรกรอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างเดือนตุลาคม 2551 – กันยายน 2552 สำรวจพบการระบาดของแมลงหวี่ขาวยาสูบในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2552 วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ำ 5 กรรมวิธี ได้แก่ การพ่นสาร buprofezin (Award 40 %SC), imidacloprid (Provado 70 %WG), thiamethoxam 25 %WG และ dinotefuran 10 %SL อัตรา 40, 5, 5 และ 15 กรัมหรือมิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ทำการพ่นสารตามกรรมวิธี 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน ผลการทดลองมีแนวโน้มว่าการพ่นสารดังกล่าวครั้งเดียวไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบในผักชีฝรั่ง แต่หลังการพ่นสารครั้งที่ 2 การพ่นสารทุกกรรมวิธี มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวไม่แตกต่างกันทางสถิติ อย่างไรก็ตามต้องมีการทดลองซ้ำเพื่อยืนยันผลการทดลองก่อนทำการแนะนำ