คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การทดสอบรูปแบบการป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนสของพริกแบบผสมผสาน
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การทดสอบรูปแบบการป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนสของพริกแบบผสมผสาน
อรพรรณ วิเศษสังข์ และณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การลดการปนเปื้อนของสารเคมีในผลพริกเป็นสิ่งจำเป็นมาก ดังนั้นในช่วงการเก็บเกี่ยวต้องหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสียหายของผลพริกจากโรคแอนแทรคโนส จากการทดสอบในแปลงทดลองพบว่าเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ 5 สายพันธุ์ของกลุ่มวิจัยโรคพืช มีแนวโน้มที่สามารถใช้ในสภาพแปลงปลูกเพื่อลดความเสียหายของโรคได้ จึงได้นำเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ Bacillus subtilis ทั้ง 5 สายพันธุ์ ไปทดสอบในแปลงเกษตรกร 5 ราย ที่จังหวัดขอนแก่น โดยได้ผลิตเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในลักษณะผงพร้อมใช้ให้แก่เกษตรกรพ่นในแปลงปลูกพริกในช่วงระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิต เมื่อเริ่มพบการระบาดของโรคจำนวน 2 ครั้ง แต่สามารถเก็บข้อมูลที่สมบูรณ์ได้เพียง 3 ราย พบว่า การพ่นเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์สายพันธุ์ 1G8 20W5 และ 20W33 สามารถลดความเสียหายของโรคลงได้อีกเมื่อเปรียบเทียบกับการปฏิบัติของเกษตรกรในโครงการการผลิตพริกปลอดภัย เพื่อการส่งออกแบบมีส่วนร่วมในการทดลองซ้ำในปี 2553 จะให้เกษตรกรผู้ร่วมทดสอบเริ่มพ่นเชื้อตั้งแต่พริกเริ่มออกดอกเพื่อให้มรกี่สะสมของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์อยู่ในแปลงปลูกก่อนการระบาดของโรค