คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การใช้สูตรผสมของ Bacillus thuringiensis ร่วมกับไวรัส SeNPV และ HaNPV รูปสารแขวนลอย
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การใช้สูตรผสมของ Bacillus thuringiensis ร่วมกับไวรัส SeNPV และ HaNPV รูปสารแขวนลอยเข้มข้น (Flowable liquid) เพื่อควบคุมหนอนผีเสื้อศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง
อิศเรส เทียนทัด, อัจฉรา ตันติโชดก และสมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ทำการทดลองใช้เชื้อ Bt ผสมไวรัส NPV ในการควบคุมหนอนผีเสื้อศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ำ 6 กรรมวิธี คือ การใช้ Bt อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ไวรัส SeNPV อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร Bt+SENPV+SlNPV (4:1:2) อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร Bt+SENPV+SlNPV (4:2:1) อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร Bt+SENPV+SlNPV (3:3:1) อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และกรรมวิธีไม่พ่นสารพบว่า หลังจากการพักต้นของหน่อไม้ฝรั่ง พบการระบาดของหนอนกระทู้หอมเป็นส่วนใหญ่ มีหนอนกระทู้ผักน้อยมาก ได้ทำการสำรวจแมลงทุกสัปดาห์ ก่อนการพ่นสารทดลองพบหนอนกระทู้หอมในแปลงจำนวน 49, 71, 52, 46, 71 และ 41 ตัวต่อ 20 กอ ตามลำดับ หลังจากการพ่นสารทดลองครั้งแรก พบหนอนกระทู้หอมจำนวน 11, 9, 8, 7, 2 และ 23 ตัวต่อ 20 กอ หลังพ่นสารทดลองครั้งที่ 2 พบหนอนกระทู้หอมจำนวน 6, 5, 3, 1, 1 และ 0 ตัวต่อ 20 กอ ตามลำดับ ก่อนการพ่นสารทดลองครั้งที่ 4 พบหนอนกระทู้หอม จำนวน 0, 0, 1, 0, 1 และ 1 ตัวต่อ 20 กอ ตามลำดับ