คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ประสิทธิภาพแบคทีเรีย ไวรัส และสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัด หนอนกระทู้หอมในหน่อไม้ฝรั่ง
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
ประสิทธิภาพแบคทีเรีย ไวรัส และสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัด หนอนกระทู้หอมในหน่อไม้ฝรั่ง
อุราพร หนูนารถ, สมรวย รวมชัยอภิกุล และทวีศักดิ์ ชโยภาส
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ประสิทธิภาพแบคทีเรีย ไวรัส และสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้หอมเพื่อทดแทนสารเฝ้าระวังในหน่อไม้ฝรั่ง เตรียมอุปกรณ์การทดลอง และดำเนินการทดลองตามแผนการปฏิบัติงานทดลอง ที่แปลงหน่อไม้ฝรั่งของเกษตรกร อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB มี 8 กรรมวิธี 3 ซ้ำ เริ่มทำการพ่นสารทดลองตามกรรมวิธีเมื่อพบหนอนกระทู้หอมระบาดเกิน 1 ตัว/กอ จากผลการทดลองพบว่า spinosad 12%SC มีแนวโน้มว่ามีประสิทธภาพดีที่สุดในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้หอม และเตรียมดำเนินการทดสอบซ้ำในปี พ.ศ. 2553