คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การทดสอบปฏิกิริยากล้วยไม้ลูกผสมแวนด้าพันธุ์การค้าต่อโรคเน่าดำ
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การทดสอบปฏิกิริยากล้วยไม้ลูกผสมแวนด้าพันธุ์การค้าต่อโรคเน่าดำที่เกิดจากเชื้อสาเหตุ Phytophthora palmivora (Butl.)
ทัศนาพร ทัศคร, ธารทิพย ภาสบุตร และพีระวรรณ พัฒนวิภาส
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ในปี 2552 ได้ทดสอบปลูกเชื้อรา P. palmivora สาเหตุโรคเน่าดำบนใบกล้วยไม้ลูกผสมแวนด้าทั้งหมด 8 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ Vanda Pakchong Delight, V. Christine Low, V. Charles Good fellow, V. Ascada Princess Mikasa Pink, V.พัชระ บลู, V. พด 1, V. Pink light blue และ V. นกกระทา โดยวัดขนาดของแผลหลังการทดลอง 9 วัน พบว่า กล้วยไม้แวนด้าพันธุ์ที่มีความทนทานต่อโรคเน่าดำในระดับที่ดีคือ พันธุ์ V. Christine Low มีขนาดแผลเท่ากับ 4.47 ซ.ม. และพันธุ์ที่ทนทานโรคเน่าดำได้ดีในระดับรองลงมา ได้แก่ V. Charles Good fellow, V. Pink light blue, V. พ.ด. 1 และ V. พัชระ บลู มีขนาดแผลเท่ากับ 7.58, 7.93, 9.53 และ 9.75 ซ.ม. ตามลำดับ ส่วนพันธุ์ที่มีความทนทานต่อโรคเน่าดำน้อย ได้แก่ พันธุ์ V. นกกระทา, V. Pakchong Delight และ V. Ascada Princess Mikasa Pink ซึ่งมีขนาดแผลเท่ากับ 14.78, 15.74 และ 15.63 ซ.ม. ตามลำดับ