คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ความต้านทานของเชื้อรา Phytophthora palmivora ต่อสารเคมีเมทาแลกซิล
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
ความต้านทานของเชื้อรา Phytophthora palmivora สาเหตุโรคเน่าดำของกล้วยไม้ต่อสารเคมีเมทาแลกซิลและการจัดการ
วรางคนา โชติเศรษฐี, นพดล สัทยาสัย และทัศนาพร ทัศคร
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การทดลองความต้านทานของเชื้อรา Phytophthora palmivora สาเหตุโรคเน่าดำของกล้วยไม้ต่อสารเคมีเมทาแลกซิล ในการเก็บตัวอย่างโรคเน่าดำจากแปลงปลูกกล้วยไม้ม็อคคาร่า พันธุ์คาลิปโซ่ ใน อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี สามารถแยกเชื้อสาเหตุโรคได้ จำนวน 10 ไอโซเลท ผลการทดสอบสาร metalaxyl ความเข้มข้น 1,000 ppm - 4,000 ppm ทั้ง 10 ไอโซเลท พบว่าทุกไอโซเลทยังไม่มีแนวโน้มต้านทานสาร metalaxyl ในระดับห้องปฏิบัติการ