คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การจำแนกชนิดของไส้เดือนฝอยสกุล Radopholus ทางสัณฐานวิทยาในไม้ประดับส่งออก
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การจำแนกชนิดของไส้เดือนฝอยสกุล Radopholus ทางสัณฐานวิทยาในไม้ประดับส่งออก
ธิติยา สารพัฒน์ และไตรเดช ข่ายทอง
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

ผลการตรวจวินิจฉัยไส้เดือนฝอยศัตรูพืชในไม้ประดับเพื่อการส่งออกนี้ ระหว่างตุลาคม 2559 ถึงกันยายน 2560 รวมทั้งสิ้นจำนวน 450 ตัวอย่าง พบไส้เดือนฝอย Radopholus ในพืช 4 ชนิด ได้แก่ Acorus spp. Anubias barteri 'Broad Leaf' Anubias nana และ Anubias spp. เมื่อนำมาเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณสามารถเพาะเลี้ยงได้เพียงแหล่งเดียวจากพืช Anubias spp.