คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: อนุกรมวิธานมวนสกุล Nysius (Hemiptera: Lygaeidae) ในประเทศไทย
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
อนุกรมวิธานมวนสกุล Nysius (Hemiptera: Lygaeidae) ในประเทศไทย
จอมสุรางค์ ดวงธิสาร, จารุวัตถ์ แต้กุล, ชมัยพร บัวมาศ, เกศสุดา สนศิริ และสิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          มวนสกุล Nysius Dallas (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) เป็นหนึ่งในสกุลที่พบได้ทั่วไปและมีการแพร่กระจายเป็นวงกว้าง มีรายงานว่าสำรวจพบประมาณ 109 ชนิด ทั่วโลก (Ashlock, 1967) พบทำลายพืชในกลุ่มพืชผักและดอกไม้ (Evan, 1936) สำหรับในประเทศไทยข้อมูลของมวนสกุลนี้ยังมีอยู่น้อยมาก วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ เพื่อทราบชนิด ลักษณะทางสัณฐานวิทยา เขตการแพร่กระจาย พืชอาหาร เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นด้านกีฏวิทยา จากการศึกษาอนุกรมวิธานมวนสกุล Nysius ในประเทศไทยระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561 โดยการสำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างมวนตัวห้ำสกุลนี้ จากแปลงปลูกพืชทางการเกษตร ในเขตภาคเหนือ และภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งได้ทำการศึกษาสัณฐานวิทยาภายนอก และวิเคราะห์ชนิด ผลการศึกษาสามารถจำแนกมวนตัวห้้ำสกุลนี้ได้ 1 ชนิด คือ Nysius dissimillis (Izzard) พบดูดกินดอก ยอดอ่อน ใบอ่อน หน่ออ่อน ของพืชผักและไม้ดอก เช่น หน่อไม้ฝรั่ง แตงโม กะเพรา และดอกเบญจมาศ ซึ่งทำความเสียหายให้พืชเป็นอย่างมาก