คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2561
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2561

หน้า: 1 2 3 4

หัวข้อ

 1. ศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของรา Curvularia eragrostidis และรา C. oryzae (0 ตอบ)
 2. ชีววิทยาของเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคใบจุดของกล้วยไม้สกุลม็อคคารา (0 ตอบ)
 3. ศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของรา Phyllosticta citriasiana (0 ตอบ)
 4. ศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยา ฤดูการระบาด ของหนอนแดงในฝรั่ง และพุทรา (0 ตอบ)
 5. ชีววิทยา การแพร่กระจายเชิงภูมิศาสตร์ และความหลากหลายทางพันธุกรรมของหอยน้ำศัตรูพืช (0 ตอบ)
 6. ชีววิทยา วงจรชีวิต และการแพร่กระจายเชิงภูมิศาสตร์ของหอยน้ำศัตรูพืชสกุล Indoplanorbis (0 ตอบ)
 7. ชีววิทยาและพลวัตประชากรของหอยศัตรูพืชสกุล Succinea (0 ตอบ)
 8. ชีววิทยาของไรแดงมันสำปะหลัง (Cassava Red Mite); Oligonychus biharensis (Hirst) (0 ตอบ)
 9. ศึกษาผลของอุณหภูมิต่อชีววิทยาและนิเวศวิทยาของแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum (0 ตอบ)
 10. ศึกษาชนิดและเขตการแพร่กระจายของรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสพริก (0 ตอบ)
 11. การทวนสอบแนวทางการจำแนกชนิดตัวอ่อนไส้เดือนฝอยรากปมระยะที่สองด้วยวิธีอณูชีววิทยา (0 ตอบ)
 12. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพันธุกรรมของแบคทีเรีย Pasteuria penetrans ไอโซเลตไทย (0 ตอบ)
 13. การจำแนกไส้เดือนฝอยรากแผล (Pratylenchus spp.) ในแหล่งปลูกหอมแดงด้วยวิธีอณูชีววิทยา (0 ตอบ)
 14. การจำแนกชนิดของไส้เดือนฝอยสกุล Radopholus ทางสัณฐานวิทยาในไม้ประดับส่งออก (0 ตอบ)
 15. การจำแนกชนิดแบคทีเรียสาเหตุโรคใบแห้งของหอม (0 ตอบ)
 16. การจำแนกชนิดของราสกุล Curvularia และ Bipolaris (0 ตอบ)
 17. ศึกษาราสกุล Phytophthora ในเผือก (0 ตอบ)
 18. อนุกรมวิธานของผีเสื้อหนอนร่านวงศ์ Limacodidae ในประเทศไทย (0 ตอบ)
 19. อนุกรมวิธานและการศึกษาชนิดของตั๊กแตน (Orthoptera)ในพืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย (0 ตอบ)
 20. อนุกรมวิธานมวนสกุล Nysius (Hemiptera: Lygaeidae) ในประเทศไทย (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4