คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2561
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2561

หน้า: 1 2 3 4

หัวข้อ

 1. การพัฒนาการผลิตมะขามป้อมเพื่อเป็นพืชเสริมรายได้ (0 ตอบ)
 2. การผลิตทุเรียนคุณภาพยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนการผลิตและแก้ปัญหาการผลิตอย่างยั่งยืน (0 ตอบ)
 3. เทคโนโลยีการผลิตหอมแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิต (0 ตอบ)
 4. การพัฒนาเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวในระดับชุมชน (0 ตอบ)
 5. Technology Dissemination of Virus-free Seed Potato Production using Hydroponic (0 ตอบ)
 6. การปรับปรุงพันธุ์อ้อยชนิดใหม่เพื่อผลผลิตชีวมวลสูง (0 ตอบ)
 7. การพัฒนาและคัดเลือกเครื่องหมายโมเลกุล SSR บนลำดับนิวโคลีโอไทด์ของอ้อยป่า E. arundinac (0 ตอบ)
 8. การขยายพันธุ์เชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังสำหรับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางฟีโนไทป์ (0 ตอบ)
 9. การบริหารจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการในมันสำปะหลัง (0 ตอบ)
 10. การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเขตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังและสร้างเครือข่ายเกษตรกร (0 ตอบ)
 11. การพัฒนาระบบการผลิตแป้งมันสำปะหลังอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่การผลิตของเกษตรกร (0 ตอบ)
 12. การประเมินศักยภาพความทนแล้งของปาล์มน้ามันลูกผสมเทเนอรา สายต้น สวก.1 ถึง สวก.16 (0 ตอบ)
 13. การทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์มน้้ามันในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน (0 ตอบ)
 14. ต้นแบบการผลิตกล้วยไม้ตัดดอกปลอดโรคไวรัส (0 ตอบ)
 15. ศักยภาพการให้ผลผลิตของพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมภายใต้วิธีการเพาะปลูกแบบปกติ (0 ตอบ)
 16. การใช้สารบราสสิโนสเตียรอยด์ในการพัฒนาผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว (0 ตอบ)
 17. การวิเคราะห์หาเครื่องหมายโมเลกุลบ่งชี้ลักษณะยีนต้านทานโรคเมล็ดสีม่วงในถั่วเหลือง (0 ตอบ)
 18. โครงการลดการใช้สารเคมีในการปลูกกะหล่ำปลีในพื้นที่สูงจังหวัดตากโดยการใช้ไส้เดือนฝอย (0 ตอบ)
 19. วิจัยและพัฒนาพืชสกุลระกำ (0 ตอบ)
 20. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์อย่างยั่งยืน (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4