คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2561
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2561

หน้า: 1 2 3 4

หัวข้อ

 1. ชนิดของเพลี้ยอ่อน (Hemiptera: Aphididae) ในพืชผัก (วงศ์แตง กะหล่ำพริก มะเขือ และถั่ว) (0 ตอบ)
 2. อนุกรมวิธานมวนตัวห้าสกุล Orius (Hemiptera: Anthocoridae) ในประเทศไทย (0 ตอบ)
 3. อนุกรมวิธานของแมลงช้างปีกใส วงศ์ Chrysopidae ในประเทศไทย (0 ตอบ)
 4. อนุกรมวิธานของแตนเบียนสกุล Encarsia ศัตรูธรรมชาติของแมลงหวี่ขาวในประเทศไทย (0 ตอบ)
 5. ความหลากชนิดและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของหนูหริ่งสกุล Mus ที่พบในประเทศไทย (0 ตอบ)
 6. สำรวจความหลากชนิดหอยน้ำจืดศัตรูพืชในพรรณไม้น้ำ (0 ตอบ)
 7. ศึกษาโครโมโซมและการแพร่กระจายเชิงภูมิศาสตร์ของหอยศัตรูพืชวงศ์ Succineidae ในประเทศไทย (0 ตอบ)
 8. สำรวจความหลากชนิดหอยทากบกศัตรูพืชในระบบนิเวศเกษตรและสิ่งแวดล้อม (0 ตอบ)
 9. อนุกรมวิธานผีเสื้อหนอนกอสกุล Chilo Zincken, 1817 (Lepidoptera: Crambidae, Crambinae) (0 ตอบ)
 10. อนุกรมวิธานเพลี้ยจักจั่นมะม่วง (Hemiptera: Cicadellidae) ในประเทศไทย (0 ตอบ)
 11. การศึกษาอนุกรมวิธานตัวอ่อนแมลงวันผลไม้เผ่า Dacini (Diptera: Tephritidae) (0 ตอบ)
 12. อนุกรมวิธานเพลี้ยหอยเกล็ด วงศ์ย่อย Aspidiotinae (Hemiptera:Coccoidea: Diaspididae) (0 ตอบ)
 13. ชีววิทยาและการแพร่กระจายของพืชต่างถิ่น 3 ชนิด : เอื้องชมพู (0 ตอบ)
 14. ชีววิทยา และการแพร่กระจายของหญ้ายอดหนอน (0 ตอบ)
 15. ศักยภาพการเป็นวัชพืชของไม้ประดับต่างถิ่น (0 ตอบ)
 16. ชีววิทยาและการแพร่กระจายของพืชต่างถิ่น : หญ้ายางนงนุช (0 ตอบ)
 17. ชีววิทยาและการแพร่กระจายของกกกระจุก (0 ตอบ)
 18. โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ กรมวิชาการเกษตร (0 ตอบ)
 19. การส่งเสริมศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ (0 ตอบ)
 20. การพัฒนาการผลิตห้อมเชิงพาณิชย์ (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4