คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2561
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2561

หน้า: 1 2 3 4

หัวข้อ

 1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรสำหรับแปรรูปพืชผักและสมุนไพร (0 ตอบ)
 2. วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลแปรรูปในกระบวนการทำแป้งจากธัญพืชและผลผลิตเกษตร (0 ตอบ)
 3. ศึกษาและทดสอบพันธุ์มะกอกน้ำมัน (ระยะที่ 2) (0 ตอบ)
 4. วิจัยเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเผือก (0 ตอบ)
 5. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระบบการปลูกข้าวสลับพืชตระกูลถั่วโดยวิธีการจัดการปุ๋ย (0 ตอบ)
 6. วิจัยพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตข้าวฟ่าง (0 ตอบ)
 7. วิจัยและพัฒนาการอารักขาเบญจมาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (0 ตอบ)
 8. วิจัยและพัฒนากล้วยไม้สกุล Dendrobium ที่มีศักยภาพเป็นสมุนไพร (0 ตอบ)
 9. การปรับปรุงพันธุ์พืชสกุลระกำ (0 ตอบ)
 10. วิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการดิน ปุ๋ย เพื่อการผลิตพืช (0 ตอบ)
 11. การจัดทำฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบของเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลัง (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4