คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การจำแนกชนิดของราสกุล Curvularia และ Bipolaris
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การจำแนกชนิดของราสกุล Curvularia และ Bipolaris 
มะโนรัตน์ สุดสงวน, พรพิมล อธิปัญญาคม, ชนินทร ดวงสอาด, สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ และอมรรัชฏ์ คิดใจเดียว
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          เก็บตัวอย่างโรคพืชจากแปลงปลูกพืชชนิดต่างๆ ได้แก่ ข้าวโพด ข้าว และปาล์มน้ำมัน กล้วยไม้ แก้วมัวกร หญ้าสนามกอล์ฟ โดยเก็บจากพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดต่างๆ ดังนี้ จังหวัดลพบุรี เพชรบูรณ์ พะเยา ลำพูน ตาก เชียงใหม่ เชียงราย นครราชสีมา ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา นครนายก สุรินทร์ เชียงใหม่ เชียงราย ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - เดือนกันยายน 2561 แยกราจากตัวอย่างโรคพืชด้วย วิธี tissue transplanting สามารถแยกรา Curvularia spp. ได้ 24 ไอโซเลท และรา Bipolaris spp. ได้ 17 ไอโซเลท ทำการเก็บสายพันธุ์บริสุทธิ์ เพื่อจัดจำแนกชนิดต่อไป และได้ตัวอย่างแห้งโรคพืชเข้าพิพิธภัณฑ์โรคพืช 69 ตัวอย่าง