คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: อนุกรมวิธานของผีเสื้อหนอนร่านวงศ์ Limacodidae ในประเทศไทย
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
อนุกรมวิธานของผีเสื้อหนอนร่านวงศ์ Limacodidae ในประเทศไทย
อาทิตย์ รักกสิกร, สุนัดดา เชาวลิต, อิทธิพล บรรณาการ, จอมสุรางค์ ดวงธิสาร และสิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          ในปีงบประมาณ 2561 นั้น สิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว คือ สืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องในการทดลองสำรวจและเก็บตัวอย่างผีเสื้อหนอนร่าน วงศ์ Limacodidae โดยใช้กับดักแสงไฟและเก็บตัวอย่างจากแปลงพืชเศรษฐกิจ โดยได้ตัวอย่างผีเสื้อจากกับดักแสงไฟ จากจังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ เลย ขอนแก่น หนองคาย สกลนคร นครราชสีมา สุพรรณบุรี และชัยนาท จำนวน 149 ตัวอย่าง ตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการจัดเตรียมตัวอย่างเพื่อวินิจฉัยชนิด และสามารถวินิจฉัยชนิดผีเสื้อหนอนร่านที่ได้แล้ว จำนวน 3 ชนิด คือ Parasa lepida (Cramer, 1779) Parasa darma Moore, 1859 และ Parasa pastoralis Butler, 1885 นอกจากนี้ได้เก็บหนอนผีเสื้อหนอนร่าน จำนวน 61 ตัว จากพืชอาหารจำนวน 7 ชนิด คือ เงาะ ลิ้นจี่ อะโวคาโด ชาน้ามัน นางพญาเสือโคร่ง ดาหลา และพืชป่าไม่ทราบชนิด ตัวหนอนทั้งหมดอยู่ระหว่างการเพาะเลี้ยงเพื่อเก็บตัวอย่างผีเสื้อ และนำไปวินิจฉัยชนิดต่อไป