คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของรา Phyllosticta citriasiana
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
ศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของรา Phyllosticta citriasiana
พรพิมล อธิปัญญาคม, ชนินทร ดวงสอาด และมะโนรัตน์ สุดสงวน
ผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

     
          ศึกษาอาหารและอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญของรา Phyllosticta citriasiana ไอโซเลต DOA 009 (ส้มโอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย) DOA 040 (ส้มโอ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม) DOA 088 (ส้มโอ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่) และ DOA 090 (ส้มโอ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ) จาก culture collection ของกลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช มาเลี้ยงเชื้อให้บริสุทธิ์ บนอาหาร potato dextrose agar (PDA ผลการทดสอบอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญของรา พบว่า รา P. citriasiana ทุกไอโซเลตมีการเจริญเติบโตได้ดีที่สุดบนอาหาร OMA ยกเว้นราไอโซเลต DOA 040 เจริญได้ดีที่สุดบนอาหาร MEA และผลการทดสอบอุณหภูมิที่เหมาะสมพบว่า รา P. citriasiana มีการเจริญเติบโตได้ดีที่สุดที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ยกเว้นราไอโซเลต DOA 040 เจริญได้ดีที่สุดที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส สำหรับการศึกษาพืชอาศัยพบว่า ส้มโอเป็นพืชอาศัยของราชนิดนี้ พบการเกิดโรคที่ใบและที่ผลเท่านั้น ไม่เกิดโรคที่ลำต้น