คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ศึกษาปฏิกิริยาของอ้อยโคลนดีเด่นต่อโรคใบขีดด่างของอ้อย
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
ศึกษาปฏิกิริยาของอ้อยโคลนดีเด่นต่อโรคใบขีดด่างของอ้อย
สุนี ศรีสิงห์, วัลลิภา  สุชาโต และวาสนา  ยอดปรางค์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี

          ทำการเก็บตัวอย่างอ้อยที่มีอาการคล้ายโรคใบขีดด่างพันธุ์อู่ทอง 8 ไปทำการตรวจวิเคราะห์เชื้อด้วยวิธี ELISA พบว่าเป็นตัวอาการดังกล่าวใกล้เคียงกับโรคใบขีดด่างแต่ได้รับตัวอย่างเชื้อใบขีดด่าง (Sugarcane Mosaic Streak Virus) ที่ถูกต้องมาทำการขยายบนข้าวฟ่างพันธุ์ต่างๆ และปลูกกลับบนอ้อยลูกผสมชุดปี 2007 จำนวน 10 โคลน ไม่พบอ้อยแสดงอาการใบขีดด่าง พบเพียงใบด่างแบบปกติ จึงไม่สามารถสรุปความต้านทานต่อโรคนี้ได้