API ที่สร้างของคุณ:
https://www.doa.go.th/research/syndication.php?limit=15

ด้านล่างนี้คุณสามารถสร้างการเชื่อมโยงสำหรับหัวข้อทั้งหมดหรือเลือกเฉพาะที่ต้องการRSS คืออะไร? JSON คืออะไร?

Web API
หัวข้อที่จะเชื่อมโยง:
กรุณาเลือกหัวข้อจากทางด้านขวา ใช้ปุ่ม CTRL เพื่อเลือกหัวข้อหลาย ๆ หัวข้อ
เวอร์ชัน:
กรุณาเลือกเวอร์ชันที่ต้องการสร้าง
 RSS 2.00 (เริ่มต้น)
 Atom 1.0
 JSON 1.0
ขีดจำกัด:
ปริมาณเรื่องในครั้งหนึ่งๆ ไม่ควรเกิน 50 เรื่อง
เรื่องต่อครั้ง