คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
อนุกรมวิธานแมลงศัตรูที่พบในสบู่ดำ - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=27)
+--- เรื่อง: อนุกรมวิธานแมลงศัตรูที่พบในสบู่ดำ (/showthread.php?tid=1693)อนุกรมวิธานแมลงศัตรูที่พบในสบู่ดำ - doa - 08-05-2016

อนุกรมวิธานแมลงศัตรูที่พบในสบู่ดำ
ศิริณี พูนไชยศรี, ชลิดา อุณหวุฒิ, ลักขณา บำรุงศรี, ยุวรินทร์ บุญทบ, สุนัดดา เชาวลิต, ณัฐวัฒน์ แย้มยิ้ม และสิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          สำรวจรวบรวมแมลงศัตรูสบู่ดำ: physic nut; Jatropha curcas Linnaeus ในแหล่งปลูก สบู่ดำ จังหวัดนครราชสีมา เชียงใหม่ กาญจนบุรีและระยอง ระหว่างเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552 นำตัวอย่างแมลงที่รวบรวมได้ไปศึกษาลักษณะทางอนุกรมวิธาน เพื่อตรวจจำแนกชนิด ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช พบแมลงศัตรูเข้าทำลายสบู่ดำ 3 ชนิด ได้แก่

**มวนหลังแข็งสบู่ดำ:** physic nut bug; Chrysocoria grandis Thuberg วงศ์ Scutelleridae อันดับ Hemiptera 
**เพลี้ยแป้งลาย:** striped mealybug; Ferrisia virgata (Cockerell) วงศ์ Pseudococcidae อันดับ Homoptera 
**เพลี้ยไฟโกโก้:** cocoa thrips; Selenothrips rubrocinctus Giard 

การวิจัยเรื่องนี้ยังไม่สิ้นสุด ต้องดำเนินการต่อในปี 2553