อนุกรมวิธานแมลงศัตรูที่พบในสบู่ดำ
#1
อนุกรมวิธานแมลงศัตรูที่พบในสบู่ดำ
ศิริณี พูนไชยศรี, ชลิดา อุณหวุฒิ, ลักขณา บำรุงศรี, ยุวรินทร์ บุญทบ, สุนัดดา เชาวลิต, ณัฐวัฒน์ แย้มยิ้ม และสิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          สำรวจรวบรวมแมลงศัตรูสบู่ดำ: physic nut; Jatropha curcas Linnaeus ในแหล่งปลูก สบู่ดำ จังหวัดนครราชสีมา เชียงใหม่ กาญจนบุรีและระยอง ระหว่างเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552 นำตัวอย่างแมลงที่รวบรวมได้ไปศึกษาลักษณะทางอนุกรมวิธาน เพื่อตรวจจำแนกชนิด ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช พบแมลงศัตรูเข้าทำลายสบู่ดำ 3 ชนิด ได้แก่

**มวนหลังแข็งสบู่ดำ:** physic nut bug; Chrysocoria grandis Thuberg วงศ์ Scutelleridae อันดับ Hemiptera 
**เพลี้ยแป้งลาย:** striped mealybug; Ferrisia virgata (Cockerell) วงศ์ Pseudococcidae อันดับ Homoptera 
**เพลี้ยไฟโกโก้:** cocoa thrips; Selenothrips rubrocinctus Giard 

การวิจัยเรื่องนี้ยังไม่สิ้นสุด ต้องดำเนินการต่อในปี 2553


ไฟล์แนบ
.pdf   1277_2552.pdf (ขนาด: 132.9 KB / ดาวน์โหลด: 455)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม