คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การศึกษาวิธีการป้องกันกำจัดราเมือกที่ทำความเสียหายในการเพาะเห็ดถุงเพื่อการค้า - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: การศึกษาวิธีการป้องกันกำจัดราเมือกที่ทำความเสียหายในการเพาะเห็ดถุงเพื่อการค้า (/showthread.php?tid=207)การศึกษาวิธีการป้องกันกำจัดราเมือกที่ทำความเสียหายในการเพาะเห็ดถุงเพื่อการค้า - doa - 11-02-2015

การศึกษาวิธีการป้องกันกำจัดราเมือก (slime mould) ที่ทำความเสียหายในการเพาะเห็ดถุงเพื่อการค้า
อภิรัชต์ สมฤทธิ์, บุษราคัม อุดมศักดิ์, สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ และสุรีย์พร บัวอาจ
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาหาวิธีการป้องกันกำจัดราเมือก (slime mould) ที่ทำความเสียหายในการเพาะเห็ดถุงเพื่อการค้าได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 ที่แปลงฟาร์มเพาะเห็ดของเกษตรกร และห้องทดลองของกลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ได้ทำการค้นคว้าเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ แล้วเตรียมราเมือก และเตรียมสารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชและสารสกัดจากพืช เพื่อทดสอบการยับยั้งการเจริญของราเมือกในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ และในสภาพโรงเรือนเพาะเห็ดพบว่า สารเคมีสารแมนโคเซบ สารประกอบโซเดียมไฮไปคลอไรท์ (คลอร็อก) ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ น้ำยาฟอกผ้าขาวไฮเตอร์ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ และน้ำส้มควันไม้ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของราเมือกในจานอาหารเลี้ยงเชื้อห้องปฏิบัติการ และบริเวณต่างๆ ในโรงเรือนเพาะเห็ดได้ดีกว่าวิธีเปรียบเทียบ สำหรับการทดสอบจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในสภาพห้องทดลอง และในสภาพการเพาะเห็ดในโรงเรือน จะดำเนินการทดลองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต่อไป