คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การศึกษาประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชเพื่อควบคุมวัชพืชเถาเลื้อยในโรงเรือน - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: การศึกษาประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชเพื่อควบคุมวัชพืชเถาเลื้อยในโรงเรือน (/showthread.php?tid=239)การศึกษาประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชเพื่อควบคุมวัชพืชเถาเลื้อยในโรงเรือน - doa - 11-02-2015

การศึกษาประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชเพื่อควบคุมวัชพืชเถาเลื้อยในโรงเรือน
จรัญญา ปิ่นสุภา และคมสัน นครศรี
กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การทดลองประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืช aminocyclopyrachlor, paraquat, glyphosate, glufosinate ammonium, triclopyr, fluroxypyr และ 2,4-D อัตรา 20, 120, 240, 160, 48, 48 และ 240 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่กำจัดวัชพืช เพื่อกำจัดวัชพืชเถาเลื้อย Operculina turpethum และ Ipomoea obscura วางแผนการทดลองแบบ RCB จำนวน 3 ซ้ำ ดำเนินการทดลองในเรือนทดลองกลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ทำการทดลองในช่วงเดือนมกราคม - ตุลาคม ปี พ.ศ. 2554 ผลการทดลองพบว่า สาร aminocyclopyrachlor สามารถควบคุมวัชพืชได้ดีมาก ทำให้วัชพืชเลื้อย Operculina turpethum และ Ipomoea obscura ตายทั้งต้น สาร triclopyr และ 2,4-D สามารถควบคุมวัชพืช Ipomoea obscura ได้ดีเช่นกัน แต่ไม่สามารถควบคุมวัชพืช Operculina turpethum ได้ ที่ช่วงระยะ 10 วันหลังพ่นสาร ส่วนสาร paraquat, glyphosate, glufosinate ammonium และ fluroxypyr สามารถควบคุมวัชพืชได้เล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นที่ระยะเวลา 30 วันหลังพ่นสาร