การศึกษาประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชเพื่อควบคุมวัชพืชเถาเลื้อยในโรงเรือน
#1
การศึกษาประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชเพื่อควบคุมวัชพืชเถาเลื้อยในโรงเรือน
จรัญญา ปิ่นสุภา และคมสัน นครศรี
กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การทดลองประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืช aminocyclopyrachlor, paraquat, glyphosate, glufosinate ammonium, triclopyr, fluroxypyr และ 2,4-D อัตรา 20, 120, 240, 160, 48, 48 และ 240 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่กำจัดวัชพืช เพื่อกำจัดวัชพืชเถาเลื้อย Operculina turpethum และ Ipomoea obscura วางแผนการทดลองแบบ RCB จำนวน 3 ซ้ำ ดำเนินการทดลองในเรือนทดลองกลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ทำการทดลองในช่วงเดือนมกราคม - ตุลาคม ปี พ.ศ. 2554 ผลการทดลองพบว่า สาร aminocyclopyrachlor สามารถควบคุมวัชพืชได้ดีมาก ทำให้วัชพืชเลื้อย Operculina turpethum และ Ipomoea obscura ตายทั้งต้น สาร triclopyr และ 2,4-D สามารถควบคุมวัชพืช Ipomoea obscura ได้ดีเช่นกัน แต่ไม่สามารถควบคุมวัชพืช Operculina turpethum ได้ ที่ช่วงระยะ 10 วันหลังพ่นสาร ส่วนสาร paraquat, glyphosate, glufosinate ammonium และ fluroxypyr สามารถควบคุมวัชพืชได้เล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นที่ระยะเวลา 30 วันหลังพ่นสาร


ไฟล์แนบ
.pdf   2113_2554.pdf (ขนาด: 115.27 KB / ดาวน์โหลด: 594)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม