คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
สัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชสกุลน้ำนมราชสีห์ Euphorbia - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: สัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชสกุลน้ำนมราชสีห์ Euphorbia (/showthread.php?tid=245)สัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชสกุลน้ำนมราชสีห์ Euphorbia - doa - 11-18-2015

สัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชสกุลน้ำนมราชสีห์ Euphorbia
ธัญชนก จงรักไทย, ศิริพร ซึงสนธิพร, ภัทรพิชชา รุจิระพงศ์ชัย, กลอยใจ คงเจี้ยง และกาญจนา พฤกษพันธ์
กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, กลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 และกลุ่มวิจัยเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช

          การศึกษาสัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชสกุลน้ำนมราชสีห์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานเมล็ดวัชพืชชนิดต่างๆ ในสกุลน้ำนมราชสีห์ และรวบรวมตัวอย่างวัชพืช และเมล็ดวัชพืช สำหรับการอ้างอิงในการศึกษา ซึ่งอยู่ในระหว่างการทดลองซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลา ผลที่ได้จากการศึกษาพบ ตัวอย่างแห้งในพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพสิรินธร พืชในสกุลน้ำนมราชสีห์ คือ Euphobia sieboldiona Morr.et Decne ; Euphobia sessiliflora Roxb ; Euphobia serpens Kunth ; Euphobia thymilifolia L. ; Euphobia tirucalli ; Euphobia heterophylla L. ; Euphobia hirta L. และในพิพิธภัณฑ์พืชของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พืชในสกุลน้ำนมราชสีห์ (Euphobia) คือ Euphobia thymilifolia L. ; Euphobia heterophylla L. ; Euphobia hirta L. ; Euphobia Milli L. และจากการสำรวจวัชพืชในจังหวัดต่างๆ ทั้งในพื้นที่การเกษตร และไม่ทำการเกษตรพบ คือ Euphobia thymilifolia L. ; Euphobia heterophylla L. ; Euphobia hirta L. ; Euphobia bifida Hook. & Arn. และยังมีส่วนที่ยังอยู่ระหว่างการจำแนกโดยอยู่ในขั้นตอนการปลูก และเก็บเมล็ดเพื่อจำแนกชื่อ และถ่ายภาพต่อไป