คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การประเมินมาตรการสุขอนามัยพืชในการนำเข้าเมล็ด ฝัก และซังข้าวโพดจากสาธารณรัฐประชาธิปไต - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=33)
+--- เรื่อง: การประเมินมาตรการสุขอนามัยพืชในการนำเข้าเมล็ด ฝัก และซังข้าวโพดจากสาธารณรัฐประชาธิปไต (/showthread.php?tid=2485)การประเมินมาตรการสุขอนามัยพืชในการนำเข้าเมล็ด ฝัก และซังข้าวโพดจากสาธารณรัฐประชาธิปไต - doa - 12-13-2018

การประเมินมาตรการสุขอนามัยพืชในการนำเข้าเมล็ด ฝัก และซังข้าวโพด จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมล็ดพันธุ์และเมล็ดข้าวโพดจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ณัฏฐพร อุทัยมงคล, พรทิพย์ แย้มสุวรรณ, วารีรัตน์ สมประทุม, ปรียพรรณ พงศาพิชณ์, ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล, กรรณิการ์ เพ็งคุ้ม, เฉลียว ผาบุญ และเฉลิมพล จงรักษ์
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร, สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

          ผลการศึกษาการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการสุขอนามัยพืชในการนำเข้าเมล็ดฝัก และซังข้าวโพดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่กำหนดมีประสิทธิภาพในการควบคุมศัตรูพืช ความถูกต้องของมาตรการทางกฎระเบียบ ใบรับรองสุขอนามัยพืชและการระบุข้อความรับรองพิเศษเพิ่มเติม และผลการตรวจที่ไม่พบศัตรูพืชกักกันที่กำหนด หรือศัตรูพืชกักกันชนิดอื่น แต่พบแมลงที่มีชีวิตหลายชนิดซึ่งมีรายงานในราชอาณาจักรไทย จึงควรติดตามเพื่อควบคุมศัตรูพืช สำหรับผลการประเมินมาตรการสุขอนามัยพืชในการนำเข้าเมล็ดพันธุ์และเมล็ดข้าวโพดจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ไม่สามารถดำาเนินการได้เนื่องจากไม่มีการนำเข้าเมล็ดพันธุ์และเมล็ดข้าวโพดมาในประเทศ