การประเมินมาตรการสุขอนามัยพืชในการนำเข้าเมล็ด ฝัก และซังข้าวโพดจากสาธารณรัฐประชาธิปไต
#1
การประเมินมาตรการสุขอนามัยพืชในการนำเข้าเมล็ด ฝัก และซังข้าวโพด จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมล็ดพันธุ์และเมล็ดข้าวโพดจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ณัฏฐพร อุทัยมงคล, พรทิพย์ แย้มสุวรรณ, วารีรัตน์ สมประทุม, ปรียพรรณ พงศาพิชณ์, ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล, กรรณิการ์ เพ็งคุ้ม, เฉลียว ผาบุญ และเฉลิมพล จงรักษ์
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร, สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

          ผลการศึกษาการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการสุขอนามัยพืชในการนำเข้าเมล็ดฝัก และซังข้าวโพดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่กำหนดมีประสิทธิภาพในการควบคุมศัตรูพืช ความถูกต้องของมาตรการทางกฎระเบียบ ใบรับรองสุขอนามัยพืชและการระบุข้อความรับรองพิเศษเพิ่มเติม และผลการตรวจที่ไม่พบศัตรูพืชกักกันที่กำหนด หรือศัตรูพืชกักกันชนิดอื่น แต่พบแมลงที่มีชีวิตหลายชนิดซึ่งมีรายงานในราชอาณาจักรไทย จึงควรติดตามเพื่อควบคุมศัตรูพืช สำหรับผลการประเมินมาตรการสุขอนามัยพืชในการนำเข้าเมล็ดพันธุ์และเมล็ดข้าวโพดจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ไม่สามารถดำาเนินการได้เนื่องจากไม่มีการนำเข้าเมล็ดพันธุ์และเมล็ดข้าวโพดมาในประเทศ


ไฟล์แนบ
.pdf   99_2560.pdf (ขนาด: 15.98 MB / ดาวน์โหลด: 329)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม