คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อรา Fusarium moniliform - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=33)
+--- เรื่อง: การคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อรา Fusarium moniliform (/showthread.php?tid=2509)การคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อรา Fusarium moniliform - doa - 12-17-2018

การคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อรา Fusarium moniliforme สาเหตุโรคต้นเน่าของข้าวโพด
พีระวรรณ พัฒนวิภาส, ธารทิพย ภาสบุตร และบุษราคัม อุดมศักดิ์
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อรา Fusarium moniliforme สาเหตุโรคต้นเน่าของข้าวโพด ดำเนินการทดลองระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 โดยสำรวจและเก็บตัวอย่างข้าวโพดที่แสดงอาการต้นเน่า จากแหล่งปลูกในจังหวัดนครราชสีมา นำมาแยกเชื้อโดยวิธี tissue transplanting method พบว่าเป็นเชื้อรา F. moniliforme สาเหตุโรคต้นเน่าของข้าวโพด จากนั้นนำมาทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา F. moniliforme ในห้องปฏิบัติการ โดยฟื้นฟูเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ จำนวน 124 ไอโซเลท และทดสอบประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่ได้ฟื้นฟู จำนวนรวม 124 ไอโซเลท ผลการทดลองพบว่า เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์จำนวน 6 ไอโซเลท ได้แก่ 20W6, NA12, 16W5, 19W5, NA16 และ 20W23 มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา F. moniliforme ในห้องปฏิบัติการ โดยมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง 47.22, 47.22, 38.88, 22.22, 38.88 และ 50.00 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุมที่มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง 0