การคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อรา Fusarium moniliform
#1
การคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อรา Fusarium moniliforme สาเหตุโรคต้นเน่าของข้าวโพด
พีระวรรณ พัฒนวิภาส, ธารทิพย ภาสบุตร และบุษราคัม อุดมศักดิ์
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อรา Fusarium moniliforme สาเหตุโรคต้นเน่าของข้าวโพด ดำเนินการทดลองระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 โดยสำรวจและเก็บตัวอย่างข้าวโพดที่แสดงอาการต้นเน่า จากแหล่งปลูกในจังหวัดนครราชสีมา นำมาแยกเชื้อโดยวิธี tissue transplanting method พบว่าเป็นเชื้อรา F. moniliforme สาเหตุโรคต้นเน่าของข้าวโพด จากนั้นนำมาทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา F. moniliforme ในห้องปฏิบัติการ โดยฟื้นฟูเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ จำนวน 124 ไอโซเลท และทดสอบประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่ได้ฟื้นฟู จำนวนรวม 124 ไอโซเลท ผลการทดลองพบว่า เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์จำนวน 6 ไอโซเลท ได้แก่ 20W6, NA12, 16W5, 19W5, NA16 และ 20W23 มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา F. moniliforme ในห้องปฏิบัติการ โดยมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง 47.22, 47.22, 38.88, 22.22, 38.88 และ 50.00 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุมที่มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง 0


ไฟล์แนบ
.pdf   123_2560.pdf (ขนาด: 205.78 KB / ดาวน์โหลด: 618)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม