คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ศักยภาพการเป็นวัชพืชของไม้ประดับต่างถิ่น - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=33)
+--- เรื่อง: ศักยภาพการเป็นวัชพืชของไม้ประดับต่างถิ่น (/showthread.php?tid=2532)ศักยภาพการเป็นวัชพืชของไม้ประดับต่างถิ่น - doa - 01-17-2019

ศักยภาพการเป็นวัชพืชของไม้ประดับต่างถิ่น
อัณศยา พรมมา, ศิริพร ซึงสนธิพร, ธัญชนก จงรักไทย และเอกรัตน์ ธนูทอง
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

  สำรวจและเก็บตัวอย่างต้นในแหล่งจำหน่ายไม้ประดับ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 6 แหล่ง สำรวจเพิ่มเติมในพื้นอื่นๆ จำนวน 4 แหล่ง และสำรวจในพื้นที่การเกษตรและสิ่งแวดล้อม ระหว่างตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 พบไม้ประดับต่างถิ่นที่มีแนวโน้มการเป็นวัชพืช / มีรายงานการเป็นวัชพืช จำนวน 9 ชนิด ได้แก่ บาหยา (Asystasia sp.) 3 ชนิด อเมซอน (Echinodorus sp.) บัวสวรรค์ (Zephyranthes spp.) กระดุมทองเลื้อย (Wedelia trilobata (L.) Hitchc.) หูกระจง (Terminalia ivorensis A.Chev.) คอนสวรรค์ (Ipomoea quamoclit L.) และแว่นแก้ว (Hydrocotyle umbellata L.)