คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ความต้านทานของเชื้อรา Phytophthora palmivora ต่อสารเคมีเมทาแลกซิล - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=33)
+--- เรื่อง: ความต้านทานของเชื้อรา Phytophthora palmivora ต่อสารเคมีเมทาแลกซิล (/showthread.php?tid=2540)ความต้านทานของเชื้อรา Phytophthora palmivora ต่อสารเคมีเมทาแลกซิล - doa - 01-17-2019

ความต้านทานของเชื้อรา Phytophthora palmivora สาเหตุโรคเน่าดำของกล้วยไม้ต่อสารเคมีเมทาแลกซิลและการจัดการ
วรางคนา โชติเศรษฐี, นพดล สัทยาสัย และทัศนาพร ทัศคร
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การทดลองความต้านทานของเชื้อรา Phytophthora palmivora สาเหตุโรคเน่าดำของกล้วยไม้ต่อสารเคมีเมทาแลกซิล ในการเก็บตัวอย่างโรคเน่าดำจากแปลงปลูกกล้วยไม้ม็อคคาร่า พันธุ์คาลิปโซ่ ใน อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี สามารถแยกเชื้อสาเหตุโรคได้ จำนวน 10 ไอโซเลท ผลการทดสอบสาร metalaxyl ความเข้มข้น 1,000 ppm - 4,000 ppm ทั้ง 10 ไอโซเลท พบว่าทุกไอโซเลทยังไม่มีแนวโน้มต้านทานสาร metalaxyl ในระดับห้องปฏิบัติการ