คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การจำแนกชนิดของไส้เดือนฝอยสกุล Radopholus ทางสัณฐานวิทยาในไม้ประดับส่งออก - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=33)
+--- เรื่อง: การจำแนกชนิดของไส้เดือนฝอยสกุล Radopholus ทางสัณฐานวิทยาในไม้ประดับส่งออก (/showthread.php?tid=2555)การจำแนกชนิดของไส้เดือนฝอยสกุล Radopholus ทางสัณฐานวิทยาในไม้ประดับส่งออก - doa - 04-04-2019

การจำแนกชนิดของไส้เดือนฝอยสกุล Radopholus ทางสัณฐานวิทยาในไม้ประดับส่งออก
ธิติยา สารพัฒน์ และไตรเดช ข่ายทอง
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

ผลการตรวจวินิจฉัยไส้เดือนฝอยศัตรูพืชในไม้ประดับเพื่อการส่งออกนี้ ระหว่างตุลาคม 2559 ถึงกันยายน 2560 รวมทั้งสิ้นจำนวน 450 ตัวอย่าง พบไส้เดือนฝอย Radopholus ในพืช 4 ชนิด ได้แก่ Acorus spp. Anubias barteri 'Broad Leaf' Anubias nana และ Anubias spp. เมื่อนำมาเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณสามารถเพาะเลี้ยงได้เพียงแหล่งเดียวจากพืช Anubias spp.