คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
อนุกรมวิธานของเพลี้ยอ่อนวงศ์ย่อย Hormaphidinae - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: อนุกรมวิธานของเพลี้ยอ่อนวงศ์ย่อย Hormaphidinae (/showthread.php?tid=80)อนุกรมวิธานของเพลี้ยอ่อนวงศ์ย่อย Hormaphidinae - doa - 10-13-2015

อนุกรมวิธานของเพลี้ยอ่อนวงศ์ย่อย Hormaphidinae
ลักขณา บำรุงศรี, ยุวรินทร์ บุญทบ, สุนัดดา เชาวลิต, ชมัยพร บัวมาศ, อิทธิพล บรรณาการ และชฎาภรณ์ คงแก้วศรี
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาอนุกรมวิธานของเพลี้ยอ่อนวงศ์ย่อย Hormaphidinae ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 เพื่อทราบชนิด พืชอาศัย เขตการแพร่กระจายของเพลี้ยอ่อนในวงศ์ย่อย Hormaphidinae ที่มีอยูในประเทศไทย จากการเก็บรวบรวมตัวอย่างเพลี้ยอ่อนจากแหล่งปลูกพืชตางๆ ในจังหวัดเพชรบุรี กาญจนบุรี นนทบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ เชียงราย จันทบุรี และกรุงเทพมหานคร พบเพลี้ยอ่อนวงศ์ย่อย Hormaphidinae 2 สกุล คือ Ceratovacuna lanigera Zehntner และ Pseudoregma sp. การวิจัยยังไม่สิ้นสุดต้องดำเนินการต่อในปี 2555