อนุกรมวิธานของเพลี้ยอ่อนวงศ์ย่อย Hormaphidinae
#1
อนุกรมวิธานของเพลี้ยอ่อนวงศ์ย่อย Hormaphidinae
ลักขณา บำรุงศรี, ยุวรินทร์ บุญทบ, สุนัดดา เชาวลิต, ชมัยพร บัวมาศ, อิทธิพล บรรณาการ และชฎาภรณ์ คงแก้วศรี
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาอนุกรมวิธานของเพลี้ยอ่อนวงศ์ย่อย Hormaphidinae ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 เพื่อทราบชนิด พืชอาศัย เขตการแพร่กระจายของเพลี้ยอ่อนในวงศ์ย่อย Hormaphidinae ที่มีอยูในประเทศไทย จากการเก็บรวบรวมตัวอย่างเพลี้ยอ่อนจากแหล่งปลูกพืชตางๆ ในจังหวัดเพชรบุรี กาญจนบุรี นนทบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ เชียงราย จันทบุรี และกรุงเทพมหานคร พบเพลี้ยอ่อนวงศ์ย่อย Hormaphidinae 2 สกุล คือ Ceratovacuna lanigera Zehntner และ Pseudoregma sp. การวิจัยยังไม่สิ้นสุดต้องดำเนินการต่อในปี 2555


ไฟล์แนบ
.pdf   2187_2554.pdf (ขนาด: 77.06 KB / ดาวน์โหลด: 480)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม