คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ศึกษาปฏิกิริยาของอ้อยโคลนดีเด่นต่อโรคใบขีดด่างของอ้อย - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2557 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=7)
+--- เรื่อง: ศึกษาปฏิกิริยาของอ้อยโคลนดีเด่นต่อโรคใบขีดด่างของอ้อย (/showthread.php?tid=971)ศึกษาปฏิกิริยาของอ้อยโคลนดีเด่นต่อโรคใบขีดด่างของอ้อย - doa - 12-25-2015

ศึกษาปฏิกิริยาของอ้อยโคลนดีเด่นต่อโรคใบขีดด่างของอ้อย
สุนี ศรีสิงห์, วัลลิภา  สุชาโต และวาสนา  ยอดปรางค์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี

          ทำการเก็บตัวอย่างอ้อยที่มีอาการคล้ายโรคใบขีดด่างพันธุ์อู่ทอง 8 ไปทำการตรวจวิเคราะห์เชื้อด้วยวิธี ELISA พบว่าเป็นตัวอาการดังกล่าวใกล้เคียงกับโรคใบขีดด่างแต่ได้รับตัวอย่างเชื้อใบขีดด่าง (Sugarcane Mosaic Streak Virus) ที่ถูกต้องมาทำการขยายบนข้าวฟ่างพันธุ์ต่างๆ และปลูกกลับบนอ้อยลูกผสมชุดปี 2007 จำนวน 10 โคลน ไม่พบอ้อยแสดงอาการใบขีดด่าง พบเพียงใบด่างแบบปกติ จึงไม่สามารถสรุปความต้านทานต่อโรคนี้ได้