ผลการค้นหา
เรื่อง หน่วยงาน หัวข้อ ตอบ อ่าน ครั้งแรก [น้อย->มาก]
    หัวข้อ: Finest Сasual Dating - Real-life Girls
หัวเรื่อง: Finest Сasual Dating - Real-life Girls

Break free from traditional dating norms and embrace the best in casual connections. Real Women Premier Сasual Dating (https://cutt.ly/0wAV83Bp)
doa ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2553 0 0 02-11-2024, 09:42 AM
    หัวข้อ: พัฒนาเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านกระบวนการเรียนรู้การผลิตมันสำปะหลัง
หัวเรื่อง: พัฒนาเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านกระบวนการเรี...

พัฒนาเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านกระบวนการเรียนรู้การผลิตมันสำปะหลังจังหวัดขอนแก่น สรรเสริญ เสียงใส และอรัญญ์ ขันติยวิชย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น กองวิจัยพัฒนาปัจจัยกา...
doa ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2564 0 2,998 10-28-2022, 03:19 PM
    หัวข้อ: การจัดการสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเขือเทศเชอรี่ พริกขี้หนู
หัวเรื่อง: การจัดการสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตและผลผล...

การจัดการสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเขือเทศเชอรี่ พริกขี้หนูผลใหญ่ พริกหยวก แตงโมไร้เมล็ด และแตงกวาญี่ปุ่น ในระบบโรงเรือน อรัญญ์ ขันติยวิชย์, รัติกาล ยุทธศิลป์, ศิลดา ประนาโส, ณั...
doa ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2564 0 612 10-28-2022, 03:15 PM
    หัวข้อ: การศึกษาและพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปุ๋ยธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมในรูปที่ในละลายน้ำได้
หัวเรื่อง: การศึกษาและพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปุ๋ยธาตุอาหารรอง และธ...

การศึกษาและพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปุ๋ยธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมในรูปที่ในละลายน้ำได้ ผ่านโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฎิบัติการ จรีรัตน์ กุศลวิริยะวงศ์, สงกรานต์ มะลิสอน, ญาณธิชา จิตต์สะอาด, สุภา โพธ...
doa ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2564 0 381 10-28-2022, 03:11 PM
    หัวข้อ: ศึกษาหาปริมาณฮอร์โมน indole acetic acid (IAA) gibberellic acid (GA3) และธาตุอาหาร
หัวเรื่อง: ศึกษาหาปริมาณฮอร์โมน indole acetic acid (IAA) gibb...

ศึกษาหาปริมาณฮอร์โมน indole acetic acid (IAA) gibberellic acid (GA3) และ ธาตุอาหารในกล้วยน้ำว้า สาธิดา โพธิ์น้อย, สุพิศสา ทองเขียว, สุภานันทน์ จันทร์ประอบ, เพชรรัตน์ ศิริวิ, สุวลักษมิ์ ไชยทอง และตวงพ...
doa ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2564 0 437 10-28-2022, 03:07 PM
    หัวข้อ: การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ Indole acetic acid และ Gibberellic acid
หัวเรื่อง: การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ Indol...

การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ Indole acetic acid (IAA) และ Gibberellic acid (GA3) ในผลิตภัณฑ์วัตถุเคมีการเกษตร เพชรรัตน์ ศิริวิ, สุพิศสา ทองเขียว และสาธิดา โพธิ์น้อย กองวิจัยพัฒนาปัจจ...
doa ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2564 0 226 10-28-2022, 03:04 PM
    หัวข้อ: พัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์กรดอะมิโนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
หัวเรื่อง: พัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์กรดอะมิโน...

พัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์กรดอะมิโนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช สุพิศสา ทองเขียว, เพชรรัตน์ ศิริวิ และสาธิดา โพธิ์น้อย กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร           พัฒนาวิธี...
doa ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2564 0 294 10-28-2022, 03:00 PM
    หัวข้อ: พัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมดและหาค่าคงที่
หัวเรื่อง: พัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ปริมาณของ...

พัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมดและหาค่าคงที่เพื่อประเมินความเค็มของน้ำทางการเกษตร จิตติรัตน์ ชูชาติ, สงกรานต์ มะลิสอน, พจมาลย์ ภู่สาร, ญาณธิชา จิตต์สะอาด, สุภ...
doa ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2564 0 279 10-28-2022, 02:56 PM
    หัวข้อ: เปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์หาปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์เคมี
หัวเรื่อง: เปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์หาปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประ...

เปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์หาปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยหินฟอสเฟตด้วยวิธีโดยตรงและวิธีโดยอ้อม เจนจิรา เทเวศร์วรกุล, ศุภากร ดวนใหญ่ และจริยา วงศ์ตรี กองวิจัยพัฒนาปัจจ...
doa ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2564 0 416 10-28-2022, 02:51 PM
    หัวข้อ: ศึกษาหาค่ากำหนดของเหล็ก และทองแดงทั้งหมดในตัวอย่างปุ๋ยอ้างอิง
หัวเรื่อง: ศึกษาหาค่ากำหนดของเหล็ก และทองแดงทั้งหมดในตัวอย่าง...

ศึกษาหาค่ากำหนดของเหล็ก และทองแดงทั้งหมดในตัวอย่างปุ๋ยอ้างอิงด้วยเทคนิค Inductively coupled plasma–isotope dilution mass spectrometry (ICP–IDMS) กัญฐณา คล้ายแก้ว, สงกรานต์ มะลิสอน, สุภา โพธิจันทร์, ญ...
doa ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2564 0 247 10-28-2022, 02:46 PM
    หัวข้อ: ศึกษาหาค่ากำหนดของเหล็ก และทองแดงทั้งหมดในตัวอย่างดินอ้างอิง
หัวเรื่อง: ศึกษาหาค่ากำหนดของเหล็ก และทองแดงทั้งหมดในตัวอย่าง...

ศึกษาหาค่ากำหนดของเหล็ก และทองแดงทั้งหมดในตัวอย่างดินอ้างอิงด้วยเทคนิค Inductively coupled plasma–isotope dilution mass spectrometry (ICP–IDMS) กัญฐณา คล้ายแก้ว, สงกรานต์ มะลิสอน, สุภา โพธิจันทร์, ญา...
doa ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2564 0 366 10-28-2022, 02:35 PM
    หัวข้อ: พิสูจน์เอกลักษณ์ และสมบัติทางเคมีและกายภาพของสารปรับปรุงดินชนิดปูนมาร์ล
หัวเรื่อง: พิสูจน์เอกลักษณ์ และสมบัติทางเคมีและกายภาพของสารปร...

พิสูจน์เอกลักษณ์ และสมบัติทางเคมีและกายภาพของสารปรับปรุงดินชนิดปูนมาร์ล โดยเทคนิคอินฟาเรดย่านใกล้ ญาณธิชา จิตต์สะอาด, สุภา โพธิจันทร์, สงกรานต์ มะลิสอน, พจมาลย์ ภู่สาร, จิตติรัตน์ ชูชาติ และกัญฐณา คล...
doa ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2564 0 268 10-28-2022, 02:31 PM
    หัวข้อ: พิสูจน์เอกลักษณ์ และสมบัติทางเคมีและกายภาพของสารปรับปรุงดินชนิดโดโลไมค์
หัวเรื่อง: พิสูจน์เอกลักษณ์ และสมบัติทางเคมีและกายภาพของสารปร...

พิสูจน์เอกลักษณ์ และสมบัติทางเคมีและกายภาพของสารปรับปรุงดินชนิดโดโลไมค์โดยเทคนิคอินฟาเรดย่านใกล้ สุภา โพธิจันทร์, ญาณธิชา จิตต์สะอาด, สงกรานต์ มะลิสอน, จิตติรัตน์ ชูชาติ, พจมาลย์ ภู่สาร และกัญฐณา คล้...
doa ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2564 0 298 10-28-2022, 02:24 PM
    หัวข้อ: พิสูจน์เอกลักษณ์ และสมบัติทางเคมีและกายภาพของสารปรับปรุงดินชนิดปูนขาว
หัวเรื่อง: พิสูจน์เอกลักษณ์ และสมบัติทางเคมีและกายภาพของสารปร...

พิสูจน์เอกลักษณ์ และสมบัติทางเคมีและกายภาพของสารปรับปรุงดินชนิดปูนขาว โดยเทคนิคอินฟาเรดย่านใกล้ สงกรานต์ มะลิสอน, ญาณธิชา จิตต์สะอาด, สุภา โพธิจันทร์, พจมาลย์ ภู่สาร, จิตติรัตน์ ชูชาติ และกัญฐณา คล้า...
doa ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2564 0 250 10-28-2022, 02:15 PM
    หัวข้อ: วิเคราะห์หาปริมาณอินทรียวัตถุในปุ๋ยอินทรีย์เคมีด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล
หัวเรื่อง: วิเคราะห์หาปริมาณอินทรียวัตถุในปุ๋ยอินทรีย์เคมีด้ว...

วิเคราะห์หาปริมาณอินทรียวัตถุในปุ๋ยอินทรีย์เคมีด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ ชฎาพร คงนาม และศุภัคชญา ทาหาร กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร           งานวิจัยนี้ศึกษาวิธีวิเคราะห์ห...
doa ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2564 0 298 10-28-2022, 02:12 PM
    หัวข้อ: พิสูจน์เอกลักษณ์ และวิเคราะห์องค์ประกอบของไนโตรเจนในปุ๋ยเคมีด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปี
หัวเรื่อง: พิสูจน์เอกลักษณ์ และวิเคราะห์องค์ประกอบของไนโตรเจน...

พิสูจน์เอกลักษณ์ และวิเคราะห์องค์ประกอบของไนโตรเจนในปุ๋ยเคมีด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ ชฎาพร คงนาม, วรรณรัตน์ ชุติบุตร, จรีรัตน์ กุศลวิริยะวงศ์, ศุภัคชญา ทาหาร, ทองจันทร์ พิมพ์เพชร และนั...
doa ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2564 0 238 10-28-2022, 02:05 PM
    หัวข้อ: พัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ซิลิคอนในดินด้วยเทคนิคอินดักทีพลีคัพเปิลพลาส
หัวเรื่อง: พัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ซิลิคอนใน...

พัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ซิลิคอนในดินด้วยเทคนิคอินดักทีพลีคัพเปิลพลาสมาสเปคโตรเมทรี จิตติรัตน์ ชูชาติ, สงกรานต์ มะลิสอน, พจมาลย์ ภู่สาร, ญาณธิชา จิตต์สะอาด, สุภา โพธิจันทร์ และกัณฐณา ...
doa ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2564 0 254 10-28-2022, 02:01 PM
    หัวข้อ: พัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์เหล็ก แมงกานีส สังกะสี และทองแดง
หัวเรื่อง: พัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์เหล็ก แมง...

พัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์เหล็ก แมงกานีส สังกะสี และทองแดง ที่เป็นประโยชน์ในดินด้วยเทคนิคอินดักทีพลีคัพเปิลพลาสมาสเปคโตรเมทรี สงกรานต์ มะลิสอน, ญาณธิชา จิตต์สะอาด, สุภา โพธิจันทร์, พจม...
doa ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2564 0 335 10-28-2022, 01:56 PM
    หัวข้อ: พัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์โพแทสเซียม โซเดียม แคลเซียม และแมกนีเซียม
หัวเรื่อง: พัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์โพแทสเซีย...

พัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์โพแทสเซียม โซเดียม แคลเซียม และแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน ด้วยเทคนิคอินดักทีพลีคัพเปิลพลาสมาสเปคโตรเมทรี สุภา โพธิจันทร์, ญาณธิชา จิตต์สะอาด, สงกรานต์ มะ...
doa ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2564 0 248 10-28-2022, 01:52 PM
    หัวข้อ: พัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดินด้วย
หัวเรื่อง: พัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ฟอสฟอรัสท...

พัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดินด้วยเทคนิคอินดักทีพลีคัพเปิลพลาสมาสเปคโตรเมทรี พจมาลย์ ภู่สาร, จรีรัตน์ กุศลวิริยะวงศ์, สุภา โพธิจันทร์, สงกรานต์ มะลิสอน, ญ...
doa ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2564 0 344 10-28-2022, 01:47 PM