วิธีการขยายพันธุ์อ้อยสะอาดแบบเร่งรัด : ขนาดของภาชนะเพาะชำและอายุต้นกล้าที่เหมาะสม
#1
วิธีการขยายพันธุ์อ้อยสะอาดแบบเร่งรัด : ขนาดของภาชนะเพาะชำและอายุต้นกล้าที่เหมาะสมจากการชำข้อตา
ภาคภูมิ  ถิ่นคำ และทักษิณา  ศันสยะวิชัย
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น

          การปลูกอ้อยจากข้อตาเป็นทางเลือกหนึ่งในการขยายพันธุ์อ้อยแบบเร่งรัดและยังลดพื้นที่ในการแช่ท่อนพันธุ์ในน้ำร้อนสำหรับแปลงผลิตพันธุ์อ้อยสะอาด จึงศึกษาขนาดของภาชนะเพาะชำ และอายุ ที่เหมาะสมของต้นกล้าอ้อยจากการชำข้อตา ดำเนินการวิจัยที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น วางแผนการทดลองแบบ 4 x 3 Factorial in RCB มี 4 ซ้ำ ปัจจัยแรกขนาดของภาชนะปลูกต้นกล้าคือ ถุงเพาะชำพลาสติกแบบพับข้าง 4 x 8 นิ้ว ถุงเพาะชำพลาสติกแบบพับข้าง 3 x 7 นิ้ว ถุงเพาะชำพลาสติกแบบพับข้าง 2 x 6 นิ้ว และแปลงเพาะชำขนาด 1 x 1.5 เมตร ปัจจัยที่สองอายุต้นกล้าคือ อายุต้นกล้า 6 สัปดาห์ อายุต้นกล้า 8 สัปดาห์ และอายุต้นกล้า 10 สัปดาห์ รวม 12 กรรมวิธี โดยใช้อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 

          ผลการทดลอง พบว่า ความงอกของต้นกล้าจากชิ้นส่วนข้อในแต่ละขนาดถุงเพาะชำมีความงอกใกล้เคียงกัน (73.33 - 80.75 เปอร์เซ็นต์) สูงกว่าที่เพาะในแปลง (70.33 เปอร์เซ็นต์) การปลูกพันธุ์อ้อยจากต้นกล้าที่เพาะชำในถุงขนาดใหญ่ 4 x 8 นิ้ว ให้จำนวนท่อนพันธุ์ 6.46 ลำต่อตารางเมตร สูงกว่าที่เพาะชำในถุงขนาดเล็ก 2 x 6 นิ้ว และแปลงเพาะชำที่ให้ท่อนพันธุ์ 1.65 และ 5.20 ลำต่อตารางเมตร ตามลำดับ ต้นกล้าอายุ 10 และ 8 สัปดาห์ มีอัตราการรอดหลังย้ายปลูกในแปลงสูงกว่าต้นกล้าอายุ 6 สัปดาห์ และให้ผลผลิตท่อนพันธุ์ไม่แตกต่างกัน ภาชนะเพาะชำและอายุต้นกล้าก่อนย้ายปลูกที่ต่างกันไม่มีผลต่อคุณภาพของท่อนพันธุ์  


ไฟล์แนบ
.pdf   5_2555.pdf (ขนาด: 102.35 KB / ดาวน์โหลด: 1,423)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม