การศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดวัชพืชชนิดใหม่ในพืชเศรษฐกิจ (ถั่วเหลืองฝักสด)
#1
การศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดวัชพืชชนิดใหม่ในพืชเศรษฐกิจ (ถั่วเหลืองฝักสด)
คมสัน นครศรี, จรัญญา ปิ่นสุภาและทิพย์ดรุณี สิทธินาม
กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี

          การศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อนการงอกของวัชพืชในถั่วเหลืองฝักสด วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ้ำ 14 กรรมวิธี คือ การใช้สาร pendimethalin, dimethenamid, flumioxazin, propisochlor, metolachlor, s-metolachlor, metribuzin, clomazone, oxadiazon, oxyfluorfen, acetochlor และ alachlor อัตรา 330, 108, 20, 108, 336, 144, 105, 141.6, 150, 40, 250 และ 336 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ตามลำดับ เปรียบเทียบกับการกำจัดวัชพืชด้วยมือและวิธีไม่กำจัดวัชพืช ทำการทดลองที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี จ. กาญจนบุรี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2552 พบว่า ทุกกรรมวิธีทีใช้สารกำจัดวัชพืชเป็นพิษเพียงเล็กน้อยต่อถั่วเหลืองฝักสด และมีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชได้ดี วัชพืชที่พบได้แก่ หญ้า้นกสีชมพู (Echinochloa colona (L.) Link) หญ้าตีนนก (Digitaria ciliaris (Retz.) Koel.) หญ้าตีนติด (Brachiaria reptans L.) Gard & Hubb.) หญ้าบุ้ง (Cenchrus echinatus L.) หญ้ากำมะหยี่ (Lagascea mollis Cav.) ผักเบี้ยหิน (Trianthema portulacastrum Linn.) สะอึก (Ipomoea gracillis R.Br.) ผักโขม (Amaranthus gracilis Desf) ขยุ้มตีนหมา (Ipomoea pestigridis Linn.) หญ้ายาง (Euphorbia heterophylla Linn.) ปอวัชพืช (Corchorus aestuans Linn.) กรรมวิธีการทดลองให้ความสูงของถั่วเหลืองแตกต่างกัน สาร clomazone, pendimethalin, propisochlor ให้ความสูงที่ระยะ 30 วันหลังปลูกมากที่สุด กรรมวิธีการทดลองให้จำนวนต้นถั่วเหลืองฝักสดต่อไร่ จำนวนฝักและน้ำหนักฝักสดต่อต้นแตกต่างกัน ซึ่งการใช้สาร pendimethalin, clomazone และ oxadiazon มีจำนวนฝักและน้ำหนักฝักสดถั่วเหลืองต่อต้นมากกว่ากรรมวิธีที่มีการใช้สาร oxadiazon, clomazone และ pendimethalin ให้ผลผลิตของถั่วเหลืองฝักสด 1,669.4, 1,630.4 และ 1,552.4 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าและแตกต่างกันกับกรรมวิธีการกำจัดวัชพืชด้วยมือ การใช้สาร metolachlor, flumioxazin, alachlor, s-metolachlor, dimethenamid, acetochlor, methribuzin และวิธีไม่กำจัดวัชพืชมีผลผลิต 1,239.7, 1,115.4, 1,096.9, 1,078.0, 1,062.7, 997.6, 995.0, 978.8 และ 502.4 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ


ไฟล์แนบ
.pdf   1112_2552.pdf (ขนาด: 141.39 KB / ดาวน์โหลด: 508)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม